قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / جلسات دفاع دانشكده علوم انساني

جلسات دفاع دانشكده علوم انساني

مكان تاريخ وزمان رشته عنوان نام و نام خانوادگي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزدوشنبه مورخ۲۵/۵/۹۵

ساعت ۸:۰۰

مشاوره بررسي اثربخشي آموزش اميددرماني برافزايش خوش بيني و بهزيستي روانشناختي دختران بدسرپرست مركزروزانه اميددرشهراصفهان الهه نقش زن
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزدوشنبه مورخ۲۵/۵/۹۵

ساعت ۹:۰۰

مشاوره اثربخشي روان شناسي مثبت نگربرمعناي زندگي ، خودابرازي وكنترل ديابت بيماران ديابتي شهراصفهان عاطفه آقايي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزدوشنبه مورخ۲۵/۵/۹۵

ساعت ۱۰:۰۰

مشاوره پيش بيني اضطراب امتحان براساس ويژگي هاي شخصيتي موردسنجش NEOوخودكارآمدي دانشجويان دخترمقطع كارشناسي ارشددانشگاه آزاداسلامي واحدخميني شهر ساال تحيلي ۹۵-۹۴ منيژه نصرآزادان
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزدوشنبه مورخ۲۵/۵/۹۵

ساعت ۱۱:۰۰

مشاوره بررسي كيفي علل بيش فعالي و نقص توجه در دانش آموزان دوره ابتدايي شهر اصفهان ۱۳۹۴ طاهره احمدشاه
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزدوشنبه مورخ۲۵/۵/۹۵

ساعت ۱۳:۰۰

مشاوره اثربخشي آموزش تا ب آوري برشادكامي وروابط بين فردي مادران داراي كودكان اوتيسم شهراصفهان طاهره اثني عشري
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزدوشنبه

۱/۶/۱۳۹۵

ساعت ۸:۰۰

مشاوره بررسي كيفي مشكلات خانوادگي پرستاران زن ومردشيفت شب بيمارستانهاي اصفهان فرشته رضايي
سالن آزمايشگاه مشاوره دانشكده علوم انساني روزدوشنبه

۱/۶/۱۳۹۵

ساعت ۸:۳۰

مشاوره بررسي اثربخشي فرزند پروري مبتني بر پذيرش و تعهد بر خودكارآمدي والديني و عزت نفس مادران كودكان پرخاشگر مقطع ابتدايي شهرستان زرين شهر سال ۹۴-۱۳۹۳ فريده فرجي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزدوشنبه

۱/۶/۱۳۹۵

ساعت ۹:۰۰

مشاوره بررسي كيفي مشكلات خانوادگي پرستاران زن ومردشيفت شب بيمارستانهاي اصفهان نفيسه فرخي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزدوشنبه

۱/۶/۱۳۹۵

ساعت ۱۰:۰۰

مشاوره تاثيرآموزش مشاوره بارويكردراه حل مداربراشتياق تحصيلي وپايستگي تحصيلي دانش آموزان دخترمقطع متوسطه شهرستان نجف آباددرسال تحصيلي ۹۴-۹۵ حليمه خاتون صادقي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزدوشنبه

۱/۶/۱۳۹۵

ساعت ۱۱:۰۰

مشاوره پيش بيني ومقايسه اختلالات رفتاري فرزندان خانواده هاي تك فرزندي وچندفرزندي براساس سبك هاي فرزندپروري وعوامل دموگرافيك دردانش آموزان دوره ابتدايي شهرستان فولادشهر الهام سليماني بابادي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزدوشنبه

۱/۶/۱۳۹۵

ساعت ۱۳:۰۰

مشاوره بررسي كيفي اثربخشي مشاوره قبل ازدواج درمتاهلين شهراصفهان ناهيدصابر
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزدوشنبه

۱/۶/۱۳۹۵

ساعت ۱۴:۰۰

مشاوره اثربخشي بازي درماني مبتني بررويكرد شناختي _رفتاري براضطراب كودكان استثنايي پسركم توان ذهني آموزش پذيرسنين ۸تا۱۲سال شهراصفهان مهرنوش روستازاده
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزدوشنبه مورخ ۸/۶/۹۵

ساعت ۹:۰۰

مشاوره پيش بيني مهارت هاي اجتماعي براساس سبك هاي دلبستگي وشخصيت پنج عاملي نئو واطلاعات جمعيت شناختي دردختران دبيرستان منطقه يك ۱ نجف آبادسال ۹۴ زهراسرمدي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزدوشنبه

مورخ ۸/۶/ ۹۵ ساعت ۱۱:۰۰

مشاوره اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي برسازگاري اجتماعي ومهارت هاي ارتباطي دانش آموزان پسرپايه نهم شهرشهركردسال ۹۴-۹۵ فرشاداحمدي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزسه شنبه مورخ ۹/۶/۹۵ ساعت ۹:۰۰ مشاوره اثربخشي اميددرماني برميزان اميدوبهزيستي روانشناختي دختران نوجوان وجوان داراي شكاف لب ياكام مراجعه كننده به تيم شكاف لب وكام دانشگاه علوم پزشكي اصفهان محبوبه وكيلي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزچهارشنبه مورخ ۱۰/۶/۹۵ ساعت ۸:۰۰ مشاوره بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري ، كنترل شغلي واسترس شغلي ازروي تيپ شناسي شخصيتي هالنددركارگران كارخانه هاي گروه صنعتي انتخاب (اسنوا ، دوو، حاير ، تكنوگاز) درسال ۱۳۹۴ اميد اقبالي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزچهارشنبه مورخ ۱۰/۶/۹۵ ساعت ۹:۰۰ مشاوره اثربخشي آموزش تكنيكهاي شناختي -رفتاري به مادران براي آموزش به كودكان دركاهش دادن مشكلات تغذيه اي دركودكان سنين ۳الي ۶سال مهدكودكهاي شهرستان اصفهان درسال ۱۳۹۴ شيرين قاسم پور
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزچهارشنبه مورخ ۱۰/۶/۹۵ ساعت ۱۰:۰۰ مشاوره بررسي اثربخشي مشاوره گروهي مبتني برروش پذيرش وتعهدبرتنظيم هيجان واضطراب امتحان دانش آموزان دختردوره متوسطه دوم فني وحرفه اي ناحيه ۲ اصفهان سال ۹۵-۹۴ نفيسه طاهريان
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزچهارشنبه مورخ ۱۰/۶/۹۵ ساعت ۱۱:۰۰ مشاوره اثربخشي معنويت درماني بر سازگاري اجتماعي و بهزيستي روانشناختي دانش آموزان دختر طلاق دوره دوم مقطع متوسطه شهر اصفهان در سال تحصيلي ۹۵-۹۴ مرضيه فكاري افجدي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزچهارشنبه مورخ ۱۰/۶/۹۵ ساعت ۱۳:۰۰ مشاوره اثربخشي آموزش رفتارمادرانه مبتني برنظريه دلبستگي برعملكردتحصيلي واميددانش آموزان دختردبستاني دوره دوم سال ۹۴-۹۵ زهراتاجميررياحي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزدوشنبه مورخ۱۵/۶/۹۵

ساعت۸:۰۰

مشاوره بررسي تاثير آموزش گروهي مبتني بر روايت درماني بر كاهش بحران خيانت زناشويي زوجين خيانت ديده شهر اصفهان رشته راهنمايي و مشاوره. صفورااميني
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزدوشنبه مورخ۱۵/۶/۹۵

ساعت۹:۰۰

مشاوره بررسي اثرآموزش بخشش درماني برسلامت روان وسرمايه معنوي زنان خانه دار حليمه حيدري
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزدوشنبه مورخ۱۵/۶/۹۵

ساعت۱۰:۰۰

مشاوره اثربخشي درمان فراشناخت بر كاهش افسردگي، اضطراب و كنترل ديابت مردان مبتلا به ديابت نوع دو شهرستان اصفهان زهرااعتماد
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزدوشنبه مورخ۱۵/۶/۹۵

ساعت۱۱:۰۰

مشاوره تاثيرآموزش كروهي رويكردذهن آگاهي مبتني برشناخت درماني برهويت وعزت نفس دختران مقطع متوسطه شهراصفهان مريم كلنات
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزدوشنبه مورخ۱۵/۶/۹۵

ساعت۱۳:۰۰

مشاوره بررسي اثربخشي حكايت درماني بر افزايش انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان شهر زرين شهر سال تحصيلي ۹۵-۹۴ . سيده نداعسكري
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزسه شنبه مورخ۱۶/۶/۹۵

ساعت۸:۰۰

مشاوره بررسي اثربخشي آموزش خودتنظيمي هيجاني بركاهش اعتيادبه اينترنت(فضاي مجازي )دردختران (۱۲تا۱۴ سال )ناحيه ۲ شهراصفهان فرزانه زماني
آزمايشگاه مشاوره دانشكده علوم انساني روزسه شنبه مورخ۱۶/۶/۹۵

ساعت۰۸:۳۰

مشاوره بررسي تاثير آموزش هوش موفقيت بربهزيستي وخودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان دختردوره متوسطه دوم شاهين شهر ريحانه اميني
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزسه شنبه مورخ۱۶/۶/۹۵

ساعت۹:۰۰

مشاوره مقايسه تاثير تصوير سازي ذهني و موسيقي درماني بر كاهش اضطراب بيماران قلبي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه قلب Ccu بيمارستان غرضي در سال ۱۳۹۴ اكبردري
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزسه شنبه مورخ۱۶/۶/۹۵

ساعت۱۰:۰۰

مشاوره بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي و هوش هيجاني با آزار رواني – جنسي در معلمان زن شهرستان شهركرد توران شفيعي
آزمايشگاه مشاوره دانشكده علوم انساني روزسه شنبه مورخ۱۶/۶/۹۵

ساعت۱۰:۳۰

مشاوره بررسي كيفي خشونت دردانش آموزان دخترمقطع متوسطه دوم مدارس دولتي ناحيه ۵اصفهان درسال تحصيلي ۹۵-۹۴ فريباصالحي
آزمايشگاه مشاوره دانشكده علوم انساني روزسه شنبه مورخ۱۶/۶/۹۵

ساعت۱۱:۳۰

مشاوره بررسي رابطه نگرش معنوي، اعتياد به اينترنت و تعارضات والد-فرزند با نگرش به دوستي دختر و پسر در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر اصفهان سال تحصيلي ۹۴-۹۵ (به روش معادلات ساختاري) الهام صباغ
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزسه شنبه مورخ۱۶/۶/۹۵

ساعت۱۱:۰۰

مشاوره اثربخشي معنويت درماني اسلامي بر بهزيستي روانشناختي و كاهش اضطراب نابينايان سميه كريمي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزسه شنبه مورخ۱۶/۶/۹۵

ساعت۱۲:۰۰

مشاوره بررسي ميزان اثربخشي مشاوره با رويكرد روان شناسي مثبت نگر بر اميدواري و شادكامي سالمندان ساكن خانه هاي سالمند شهرستان اصفهان فاطمه توكلي
آزمايشگاه مشاوره دانشكده علوم انساني روزسه شنبه مورخ۱۶/۶/۹۵

ساعت۱۲:۴۵

مشاوره بررسي رابطه نگرش معنوي ،اميدبه زندگي ،اعتيادبه اينترنت بانگرش به دوستي دختروپسردردانشجويان دخترخوابگاهي مقطع كارشناسي دانشگاه صنعتي اصفهان سال ۹۵-۹۴(به روش معادلات ساختاري ) زهراآقامحمدي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزسه شنبه مورخ۱۶/۶/۹۵

ساعت۱۳:۰۰

مشاوره بررسي تاثيربرنامه والدگري باركلي برسلامت روان مادران كودكان پسرداراي اختلال نقص توجه _بيش فعالي مقطع ابتدايي شهراصفهان مهين السادات كدخدايي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزسه شنبه مورخ۱۶/۶/۹۵

ساعت۱۴:۰۰

مشاوره پيش بيني پيشرفت تحصيلي ومحبوبيت اجتماعي براساس دلبستگي به والدين وجورواني اجتماعي كلاس دردانش آموزان دخترمقطع متوسطه اول شهرخرم آباد ۹۵-۹۴ مريم قائدرحمتي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزيك شنبه مورخ۲۱/۶/۹۵

ساعت۱۳:۰۰

اقتصاد تحليل رابطه توليد ناخالص داخلي سرانه، تجارت خارجي و مصرف انرژي در ايران ، ۱۳۹۲-۱۳۷۰ هادي راعي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزيك شنبه مورخ۲۱/۶/۹۵

ساعت۱۴:۰۰

اقتصاد تحليل رابطه ميان بيمه و رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب توسعه يافته و در حال توسعه ، ۲۰۱۲-۱۹۹۵ زهراانصاري
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزيك شنبه مورخ۲۱/۶/۹۵

ساعت۱۵:۰۰

اقتصاد تحليل رابطه ميان مثلث رشد-نابرابري ،فقروتخريب محيط زيست دركشورهاي منتخب درحال توسعه ۲۰۱۳-۱۹۹۸ نازنين قرباني
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزسه شنبه

مورخ ۲۳/۶/۹۵ساعت۸

مشاوره اثربخشي آموزش مهارت هاي زندگي (مهارت ارتباط موثر، مديريت هيجانات، مهارت تصميم گيري) بر تفكر انتقادي و راهبردهاي مقابله اي دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه دبيرستان هاي شهرستان شاهين شهر در سال تحصيلي ۹۴-۹۵ محمدصادق سلطاني
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزسه شنبه مورخ ۲۳/۶/۹۵ ساعت ۹ مشاوره بررسي اثربخشي روايت درماني برخودكارآمدي وانگيزه پيشرفت دربين دانش اموزان متوسطه دوره دوم منطقه جرقويه علياسال ۹۵-۹۴ سيدحسن حسيني
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزسه شنبه مورخ ۲۳/۶/ ۹۵ ساعت ۱۰ مشاوره پيش بيني سالمندي موفقيت آميز بر اساس متغير سبك زندگي اسلامي در سالمندان شهر اصفهان در سال ۹۴ محمودكريمي
سالن آزمايشگاه مشاوره دانشكده روزسه شنبه مورخ ۲۳/۶/ ۹۵ ساعت ۱۰ مشاوره بررسي اثربخشي آموزش گروهي آرام سازي بر بهبود كيفيت زندگي و كاهش اضطراب بيماران مبتلا به صرع شهرستان اصفهان فرودغلامي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزسه شنبه مورخ ۲۳/۶/ ۹۵ ساعت ۱۱ مشاوره بررسي اثربخشي آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) به فرزندان جانبازان مبتلا به PTSD بر بهبود رابطه والد فرزندي و افزايش عملكرد تحصيلي دانش آموزان دختر دوره دوم مقطع متوسطه شهرستان خميني شهر عفت حاتمي كوجاني
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزسه شنبه مورخ ۲۳/۶/ ۹۵ ساعت ۱۳ مشاوره پيش بيني فرسودگي شغلي براساس استرس شغلي وعملكردشغلي پرستاران بيمارستانهاي دولتي شهراصفهان۹۵-۹۴ پريسازمان وزيري
سالن آزمايشگاه مشاوره دانشكده روزسه شنبه مورخ ۲۳/۶/ ۹۵ ساعت ۱۳ مشاوره بررسي اثربخشي آموزش فرزندپروري مثبت بركاهش استرس والديني ،خودكارآمدي ورضايت زندگي والدين داراي فرزنددوقلودردوره ي ابتدايي شهراصفهان نفيسه حيدري
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزچهار شنبه مورخ۲۴/۶/ ۹۵ ساعت ۸ مشاوره بررسي اثربخشي چشم انداززمان بركاهش اضطراب وافزايش شادكامي دانش آموزان دختردبيرستان شهرنجف آبادسال ۹۵-۹۴ عظيماجلالي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزچهار شنبه مورخ۲۴/۶/ ۹۵ ساعت ۹ مشاوره تاثير آموزش واقعيت درماني بر صميميت و سبك هاي اسنادي در زنان داراي تعارض زناشويي مراجعه كننده به مراكز مشاوره زهراخاكسار
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزچهار شنبه مورخ۲۴/۶/ ۹۵ ساعت ۱۰ مشاوره تاثير آموزش خودتنظيمي رفتاري و عاطفي به كودكان بر كاهش علايم بيش فعالي(ADHD) آنان در سنين ۹ تا ۱۱ سال شهرستان نجف آباد ثمانه نمازيان
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزچهار شنبه مورخ۲۴/۶/ ۹۵ ساعت ۱۱ مشاوره بررسي كيفي و كمي تاثير شبكه هاي اجتماعي مجازي در سلامت عمومي و اهمالكاري تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان برخوار در سال تحصيلي ۹۴-۹۵ زهرابيگي
سالن آزمايشگاه مشاوره دانشكده روزچهار شنبه مورخ۲۴/۶/ ۹۵ ساعت ۱۳ مشاوره مقايسه مشاوره بارويكردذهن آگاهي واكت برتعارضات وكيفيت زندگي زناشويي زنان شهراصفهان بهاره مسلمي زاده
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزچهار شنبه مورخ۲۴/۶/ ۹۵ ساعت۱۳ اقتصاد تحليل رابطه ميان آلودگي هوا(انتشار گاز Co2 ، درآمد سرانه ، جمعيت ، شدت انرژي و درجه شهرنشيني در كشورهاي منتخب در حال توسعه ، ۲۰۱۲ -۱۹۸۰ محمدرضاصادقي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزچهار شنبه مورخ۲۴/۶/ ۹۵ ساعت۱۴ اقتصاد تحليل رابطه مخارج دولت و حكمراني با رشد اقتصادي در مجموعه اي از كشورهاي منتخب با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته ، ۱۳۹۰-۱۳۷۵ عليرضابرهاني پور
سالن آزمايشگاه مشاوره دانشكده روزچهار شنبه مورخ۲۴/۶/ ۹۵ ساعت۱۴ مشاوره پيش بيني تمايل به طلاق عاطفي بر اساس ويژگي هاي نه گانه شخصيت اينگرام و عوامل دموگرافيك در زنان شهر اصفهان نسرين منصوري
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روزچهار شنبه مورخ۲۴/۶/ ۹۵ ساعت۱۵ اقتصاد جهاني شدن ، عدم تمركز و نابرابري درآمدي در ايران طي دوره زماني(۱۳۶۰-۱۳۹۰) مريم سليماني
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز شنبه مورخ ۲۷/۶/ ۹۵ ساعت ۸:۰۰ مشاوره بررسي اثربخشي آموزش مثبت انديشي بارويكرداسلامي برافزايش رضايت زناشويي زنان متاهل مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهرستان شهرضاسال ۹۵ مهديه رمضاني
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز شنبه مورخ ۲۷/۶/ ۹۵ ساعت ۹:۰۰ مشاوره بررسي آموزش اثربخشي رويكردمبتني برپذيرش وتعهدبرافزايش بهزيستي روانشناختي وكاهش استرس زنان سرپرست خانوارتحت پوشش مراكزخيريه شهرستان اصفهان مريم قرباني
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز شنبه مورخ ۲۷/۶/ ۹۵ ساعت ۱۰:۰۰ مشاوره اثربخشي آموزش چشم انداز زمان بر ميزان اضطراب و انگيزه ي پيشرفت دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر فولادشهر۹۴-۹۵ شاپوربخشنده
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز شنبه مورخ ۲۷/۶/ ۹۵ ساعت ۱۱:۰۰ مشاوره بررسي اثربخشي سرمايه هاي روانشناختي بربهزيستي عمومي دانش آموزان پايه سوم دوره دوم متوسطه ي ناحيه ۲شهرستان اصفهان درسال ۹۴ زهرااعلايي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز شنبه مورخ ۲۷/۶/ ۹۵ ساعت ۱۳:۰۰ مشاوره پيش بيني نگرش والتزام عملي به نمازازروي متغيرهاي سبك هاي فرزندپروري ادارك شده ، هوش معنوي وويژگي هاي دموگرافيك دردانشجويان دانشگاه آزاداسلامي خميني شهر۹۵-۹۴ محمدپورمحمدي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز شنبه مورخ ۲۷/۶/ ۹۵ ساعت ۱۴:۰۰ مشاوره مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني ودرمان مبتني برپذيرش وتعهدبرعزت نفس وسازگاري اجتماعي دانش آموزان دختردوره متوسطه اول آموزش وپروش ناحيه ۶درسال تحصيلي ۹۵-۹۴ مرضيه كريمي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز يك شنبه مورخ ۲۸/۶/ ۹۵ ساعت ۸:۰۰ مشاوره مقايسه آموزش مبتني بر ذهن آگاهي و آموزش آيات و احاديث اميد بخش بر كاهش اضطراب به بيماران ام اس انجمن ام اس اصفهان . مرضيه فروتن
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز يك شنبه مورخ ۲۸/۶/ ۹۵ ساعت ۹:۰۰ مشاوره پيش بيني ميزان اضطراب مرگ براساس هوش معنوي ، كنترل دروني وبيروني واضطراب وجودي درسالمندان مرضيه فاضل
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز يك شنبه مورخ ۲۸/۶/ ۹۵ ساعت ۱۰:۰۰ مشاوره اثربخشي آموزش مهارتهاي كنترل شخصي برافزايش خودكنترلي دانش آموزان چهارم ابتدايي، مدارس غيرانتفاعي شهراصفهان زهرامحمدخاني
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز يك شنبه مورخ ۲۸/۶/ ۹۵ ساعت ۱۱:۰۰ مشاوره بررسي تاثيرآموزش هوش اخلاقي به روش قصه كويي برافزايش رفتارهاي نوع دوستي دركودكان پيش دبستاني شهرستان نجف آباد فاطمه ياعلي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز يك شنبه مورخ ۲۸/۶/ ۹۵ ساعت ۱۱:۳۰ مشاوره مقايسه اثربخشي آموزش درمان مبتني بر رابطه والد-محور (CPRT) و قصه گويي بر افزايش عزت نفس كودكان پيش از دبستان دختر استان اصفهان . فهيمه سلطاني
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز يك شنبه مورخ ۲۸/۶/ ۹۵ ساعت ۱۳:۰۰ مشاوره پيش بيني خودكارآمدي تحصيلي براساس سرمايه هاي روانشناختي وآرزوهاي شغلي اعظم افشار
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز دوشنبه مورخ ۲۹/۶/ ۹۵ ساعت ۸:۰۰ مشاوره بررسي اثربخشي زوج درماني هيجان محوربرافزايش تفكيك خويشتن وعزت نفس زوجين مراجعه كننده به مراكزمشاوره شهراصفهان مهنازكلاهدوزان
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز دوشنبه مورخ ۲۹/۶/ ۹۵ ساعت ۹:۰۰ مشاوره بررسي تاثير تفكر خلاق به روش ادوارد دوبونو بر بهبود مهارت هاي تصميم گيري و حل مساله بر دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر اصفهان در سال تحصيلي ۱۳۹۴-۱۳۹۵ فهيمه سنوني
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز دوشنبه مورخ ۲۹/۶/ ۹۵ ساعت ۱۰:۰۰ مشاوره بررسي اثربخشي رويكردهيجان مداربراصلاح وتغييرطرحواره ناسازگاراوليه درزنان متاهل شهراصفهان مهساغضنفري
سالن آزمايشگاه مشاوره علوم انساني روز دوشنبه مورخ ۲۹/۶/ ۹۵ ساعت ۱۰:۰۰ مشاوره بررسي اثربخشي مشاوره گروهي بارويكردتحليل ارتباط محاوره اي برسازگاري زندانيان نسوان زندان اصفهان سميه سليماني
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز دوشنبه مورخ ۲۹/۶/ ۹۵ ساعت ۱۱:۰۰ مشاوره اثربخشي چشم انداز زمان بر ميزان رضايت شغلي و شادكامي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان در سال ۱۳۹۴ سيف اله لطيفي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز دوشنبه مورخ ۲۹/۶/ ۹۵ ساعت ۱۳:۰۰ مشاوره تاثيرآموزش مهارت هاي دلگرم سازي برتعارضات زناشويي وصميميت زوجي زنان مراجعه كننده به مراكز مشاوره شهرستان نجف آباددرسال ۹۴ محدثه سعيدي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز دوشنبه مورخ ۲۹/۶/ ۹۵ ساعت ۱۳:۰۰ اقتصاد تحليل رابطه بين رشد اقتصادي ودموكراسي دركشورهاي منتخب درحال توسعه ۲۰۱۲-۱۹۹۵ نگين اميرآقاجان
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز دوشنبه مورخ ۲۹/۶/ ۹۵ ساعت ۱۴:۰۰ اقتصاد تحليل تاثير ساختار سني بر تغييرات ساختاري در كشورهاي منتخب در حال توسعه ، ۲۰۱۱ – ۱۹۹۸ مهساشيراني
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز دوشنبه مورخ ۲۹/۶/ ۹۵ ساعت ۱۵:۰۰ اقتصاد تحليل تاثيرنوسانات نرخ سودونرخ ارزبربازده سهام بانك هاي پذيرفته شده دربورس تهران طي دوره ۱۳۷۰تا۱۳۹۳ محمدرضاسربازي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۶/ ۹۵ ساعت ۸:۰۰ مشاوره اثربخشي آموزش شناختي رفتاري بر مسئوليت پذيري و سازگاري دانش آموزان مريم كريمي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۶/ ۹۵ ساعت ۹:۰۰ مشاوره بررسي تاثير درمان مبتني بر تحليل عملكرد بر كاهش فرسودگي تحصيلي دانشجويان دختر سال آخر دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر اصفهان سال ۹۴_۱۳۹۳ شكوفه انصاري
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۶/ ۹۵ ساعت ۱۰:۰۰ مشاوره تاثيرآموزش مبتني برهوش هيجاني برمقبوليت اجتماعي واشتياق برقراري ارتباط باديگران دركودكان دختردوره پيش دبستاني شهراصفهان (۹۵-۹۴) مليحه يراقي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۶/ ۹۵ ساعت ۱۱:۰۰ مشاوره بررسي تاثير شيوه روايت درماني بر پايستگي تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان اصفهان در سال تحصيلي ۹۴-۱۳۹۳ . سمانه عابدي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۶/ ۹۵ ساعت ۱۳:۰۰ مشاوره بررسي تاثيرمشاوره حكايي كوكران بر انطباق پذيري مسير شغلي و بهزيستي روانشتاختي دانشجويان مراجعه كننده به مراكز مشاوره .اصفهان ۹۴_۱۳۹۳ امين رستمي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۶/ ۹۵ ساعت ۱۳:۰۰ اقتصاد تحليل عملكرد مخارج دولت بر توسعه انساني در كشورهاي منتخب در حال توسعه ، ۲۰۱۳-۲۰۰۱ سعيده آستركي
سالن كنفرانس دانشكده علوم انساني روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۶/ ۹۵ ساعت ۱۴:۰۰ مشاوره بررسي اثربخشي درمان مبتني برپذيرش وتعهدبراضطراب افراد۱۳تا۱۸سال مبتلابه لكنت شهرستان اصفهان منيژه غفوري